Ինչ է ասել Նոստրադամուսը Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ու Հայաստանի մասին

Մանրամասնորեն ներկայացնելով 20-րդ դարի առաջին 2 աշխարհամ արտերի ցնցող պատկերները, անրադառնալով պատ երազմական գործողությունների ընթացքին եւ նրանց վախճանին`Նոստրադամուսը անցնում է Երրորդ համաշխ արհային պատե րազմի մանրամասնված նկարագրությանը:

drosh

Նա մարգարեանում է, որ Երրորդ համաշ խարհայինը «արևելյան ծագում» է ունենալու եւ Պատ երազմի մեջ կներքաշվեն 2 հիմնական ռա զմական խմբակցություններ. Մի կողմից`Ռուսաստանը (Սլավոնական աշխարհը) և Ասիայի մուսուլմանական երկրները, մյուս կողմից` Հայաստանը, քրիստոնեական Եվրոպան եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները

(վերջինիս համար Նոստրադամուսը գործածել է «Ամերիկ» անվանաձևը, չնայած նա ապրել է Ամերիգո Վեսպուչիից շատ առաջ):
Ռուս-մուսուլմանական դաշնա կցության կողմից Արևմուտքի և նրա դաշնա կիցների վրա նետված հրթ իռները կազդարարեն երրորդ համա շխարհային պատ երազմի սկիզբը:

Պատեր ազմական գործողությունների սկզբնական փուլում հիմնական ընդհարումները տեղի են ունենում քառասունհինգերորդ և քառասունութերորդ զուգահեռականների միջև, որտեղ Նոստրադամուսը ու նրա երկը մեկնաբանողները, որպես պատե րազմական գործողությունների կարևոր կենտրոններ կոնկրետ անուններով հիշատակում են երեք քաղաքներ, որոնք են (Բորդոն, Ժնևը և Բաքուն):